KimThuan

Sell limit USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trên Khung Tuần: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.
Khung Ngày: Có kháng cự mạnh tại 1.33246 và co nến Pin Par
Đặt chờ sell limit tại 1.33246 SL:1.339 TP: 1.304
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.