VnRebates

USDCAD - không test lại cạnh trên range giá

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sau một nhịp phá khỏi range giá, USDCAD đã không test lại cạnh trên cấu trúc lẫn vùng hợp lưu HVN và POC vùng range tích luỹ TF nhỏ.
Có thể kì vọng một nhịp test cung thành công ở vùng POC của range giá lớn và tìm điểm buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.