happelucky

USDCAD - Cá nằm trong chậu

MOEX:USDCAD   None
USDCAD dao động hình sin với chu kỳ lặp lại.
Các bạn xem liệu nó có tiếp diễn như vậy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.