ThePhi-FX

USDCAD - BUY WITH SETUP INVERTED HAMMER

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Nhận định về cặp USDCAD:
1. Xu hướng tăng;
2. Giá chạm vùng hỗ trợ quanh 1.26000 (vùng số tròn), chạm đường EMA21;
3. Setup vào lệnh: mô hình nến búa ngược.
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Good luck!
T.P.,

USDCAD forecast:
1. Uptrend;
2. USDCAD has retested to support around 1.26000 (round number), touched EMA21;
3. Setup price action: inverted hammer.
Expect USDCAD to go up.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.