TrongHuynh

BUY USD/CAD Vùng Giá 1.288 Tp 1.292 SL1.28

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
BUY USD/CAD Vùng Giá 1.288 Tp 1.292 PIP Sl 1.28

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.