OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
🔔USDCAD (H4)

Xuất hiện phân kỳ âm, Buy Now 1.235xx:

🔻SL at 1.230xx
✅TP1 at 1.240xx
✅TP2 at 1.245xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.