Naked_Traderr

USDCAD: Buy Limit tại vùng hỗ trợ mạnh

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Hiện tại cấu trúc H4 của UC đang là tăng:
- Giá phản ứng mạnh tại vùng Hỗ trợ H4
=> ưu tiên vị thế Long
Setup vào lệnh:
- Canh Long tại vùng Hỗ trợ mạnh trước đó của H4 (mình set and forget luôn lệnh Limit như hình)
- Nếu giá khớp Entry của mình và chạy đến R2, mình sẽ rời SL về Entry và để thị trường quyết định phần còn lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.