ThiTruongForexNgoaiHoi-VN

USDCAD - Tiếp tục chờ mua lên

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD -Trendline hỗ trợ tăng.
Mua quanh 1.332, SL 1.328, TP 1.345

Goodluck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.