Cowboyyy

USDCNH - Tuần này khá nhiều kèo

Giá lên
Cowboyyy Cập nhật   
FX:USDCNH   U.S. Dollar/Chinese Yuan
Buy sell như hình.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Cắt lỗ đúng quy trình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.