huan162

USD /JPY 01->08/01 Phân tích theo Pp Bob Volman

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
GIá vừa thoát khỏi gia đoạn đi ngang trong MH hộp . chuyển từ Xh đi ngang XH tăng hiện tại giá đg tích lũy dưới đg Kc ngang chờ Giá VÀ EMA đi đến điểm cuối cùng của cú nén để BUY .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.