lukan

Canh buy USDJPY 106.70 SL 106.40

Giá lên
lukan Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Biều đồ Daily USDJPY đang trên các cản Tenkan Kijun MA20 MA50, biểu đồ giá đang tích lũy hướng lên. Canh buy ở các đà hồi
Bình luận:
Buy UJ 106.80 SL 106.50 TP mở
Giao dịch được đóng thủ công:
UJ chạm cản mây week. Đóng posi 111.10
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.