Paulhdvn

UJ đợi sell 138.504

Paulhdvn Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tuần trước giá đã phản ứng cho choch và có 1 plan sell 138.597/ tiếp tục canh sell tại poi 138.492
Đóng lệnh: dừng lỗ

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.