VuHungFX

Giá đã hồi về vùng cầu Ngày tại 110.8x là cơ hội Buy dài hạn nhé

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đã về vùng cầu Ngày 110.8x là cơ hội cho ae Buy dài hạn nhé mục tiêu giá lên 112.78x nhé. Chú ý đỉnh cũ 111.76x nhé vượt qua đỉnh này bay xa!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.