thiennhan47

USD - JPY xu huong thoi gian sap toi

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD - JPY hien dang di theo dung Trend vaf thoi gian sap toi uu tien cho lenh buy limd tai vung gia 106.760
SL 106.260
TP 1: 107.260
TP2 : 107.760
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.