Selina9X

Nhật ký giao dịch #51 - BUY USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY vừa từ chối vùng hỗ trợ 110.23 (false breakout).

-> BUY UJ tại 110.53
SL 109.46
TP 112.16

Bình luận