anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Có thể sell UJ ở giá hiện tại sl tp như hình
Cả nhà tham khảo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.