PKTeam

Canh sell USDJPY

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đã phản ứng đẹp với vùng supply zone trên. H4 break trend line . Canh sell lại quanh 108.869. SL tuyệt đối trên zone 109.3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.