mayquanxi

Cặp này đã được sự hỗ trợ mạnh mẽ tại mức fib 23.6(112.92)

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Nếu vậy tôi có một fibonacci mở rộng kiếm lợi nhuận gần tại fib 23.6(114.22) +130pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.