smallturtle

Lệnh mua ngắn USD/JPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Biểu đồ H1: Cấu trúc tăng
- Kế hoạch mua
+ Giá mua: Giá hiện tại 115.387
+ Giá cắt lỗ: 115.114
+ Giá chốt lời: 115.775