smallturtle

Lệnh mua ngắn USD/JPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Biểu đồ H1: Cấu trúc tăng
- Kế hoạch mua
+ Giá mua: Giá hiện tại 115.387
+ Giá cắt lỗ: 115.114
+ Giá chốt lời: 115.775
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.