tranhoang2th

USDJPY. Kèo khá đẹp cho UJ, đặt limit tại vùng cơ sở

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
_ Khung H4 cho thấy giá đã phá trendline tăng, ta xác định vùng cơ sở
- Đặt limit tại vùng này. Tp tại vùng cầu dưới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.