FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Buy, sell dựa trên sự kết hợp priceaction, price channel , đường trendline, Đưuòng trung bình đi động
Mô hình sóng Elliot
Đường bollingerband

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.