anhnd1

USDJPY - H4 - Bán xuống

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đảo trend trên H4
Bán xuống theo trend giảm D1
SL ngắn tại 107.862
TP ngắn tại: 106.637
Giao dịch đang hoạt động:
Kèo đi rất mượt
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Kèo hỏng sau cú hồi mạnh của USD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.