UNISWAP:USDTNFTY   Tether USD / NFTY Token (0x4f7be...092fd)
Min x2, vùng mua dưới 10$,Min x2, vùng mua dưới 10$,Min x2, vùng mua dưới 10$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.