dinhchien

USDTRY - giảm tiếp tại H1 (sóng đối xứng-new eliot)

Giá xuống
FX:USDTRY   Đô la Mỹ / Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Nhìn bên trái.
16 Aug 2018: giá 5.67354 phá vỡ quy tắc sóng đối xứng (xác định đảo chiều) cho xu hướng giảm dài hạn, sóng I.
30 Aug 2018: Thị trường tăng điều chỉnh về sóng II
Vì vậy, tôi dự đoán thị trường giảm tiếp từ sóng II đến sóng III.
- Màn hình 1: nhóm sóng ngày I, II, III... (Giảm)
- Màn hình 2: Nhóm sóng H4 (1)(2)(3)... tăng điều chỉnh về sóng (3) và bị phá vỡ xu hướng từ sóng (4)
- Màn hình 3: Nhóm sóng H1 1, 2, 3... đã xuất hiện quy tắc sóng đối xứng.
* Sell limited: 6.38927 - 6.50385
* Stop loss: 6.86093
Tính từ sóng VI có tỉ lệ Garley cho mức chốt lời hợp lý.
* TP1: 5.49678 - TP2: 5.18436 - TP3: 4.66535

Look to the left.
16 Aug 2018: 5.67354 breaks the symmetrical wave rule (reversal pattern) for a long-term downtrend, counted as wave I.
30 Aug 2018: The market corrected for wave II
Thus, I expect the market to drop from Wave II to Wave III.
- Monitor 1: wave group on I, II, III ... (Down)
- Monitor 2: H4 wave group (1) (2) (3) ... increase the tuning wave (3) and break the trend from the wave (4)
- Monitor 3: Wave group H1 1, 2, 3 ... appeared the rule wave symmetry.
* Sell limited: 6.38927 - 6.50385
* Stop loss: 6.86093
* TP1: 5.49678 - TP2: 5.18436 - TP3: 4.66535

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.