NguyenThang33

Dầu thô giảm giá để ae đầy bình!!!

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Theo khung thời gian Tuần/ Ngày thì giá đang trong giai đoạn giảm giá, giá đang hướng về mức hỗ trợ theo ngày.