NguyenThang33

Dầu thô giảm giá để ae đầy bình!!!

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Theo khung thời gian Tuần/ Ngày thì giá đang trong giai đoạn giảm giá, giá đang hướng về mức hỗ trợ theo ngày.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.