GhostTraderIndexs

Dầu xu hướng cuối năm

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Như cầu giảm đi trước sự khủng hoảng kinh tế, + thêm OPEC muốn cạnh tranh thị trường, Dầu chắc chắn sẻ chạm mốc 50 - 51 USD/THÙNG trong cuối năm nay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.