HD-Channel

Usoil tạo đỉnh - Sell xuống hỗ trợ 64$

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu thô sau nhịp hồi mạnh tuần trước đã chạm kháng cự và phản ứng tạo đỉnh rõ rệt trên D1

Canh sell xuống vùng hỗ trợ 64$/Thùng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.