TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Mọi người tham khảo xem Giá Dầu tuần sau Tăng hay Giảm
Theo phân tích của Mình thì giá Dầu có thể giảm về vùng hỗ trợ rồi bật tăng mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.