anhthieu1912

Phân tích Price Action - Dầu 23/12/2019 - Daily

anhthieu1912 Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Trend: Trên biểu đồ Weekly, Dầu đang đi lên xuống trong Range
-> canh Buy/Sell khi chạm vào 1 trong 2 đầu của Range đó.
Bình luận:
24/12/19: Xem trên biểu đồ Daily Dầu thì ta thấy giá đã gần tới vùng trên của Range đã vẽ, xuất hiện cây nến đỏ giảm nhưng vẫn chưa phải là 1 tín hiệu để vào lệnh. Nên tốt nhất ta cứ ở ngoài chờ đợi tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.