VanDaria

USOIL Test đẹp

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Sau phiên break lên khỏi vùng giá 41, có phiên test vùng kháng cự trên khá đẹp. Dự báo xu hướng lình xình ngang rồi đi lên hoặc đi lên thẳng:
- Mở Buy: 41.5-42.5 Stoploss: <40
- Target 1: 48
- Target 2: 53
- Tỷ lệ r/l: 2.2:1 rất đáng để quan tâm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.