Kittyted

USOIL -Giá xuống

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá xuống cập nhật ngày 11-04
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.