anhnd1

USOIL - H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Bán trên H4 với mục tiêu retest 60.x
Stoploss 62.5
Đóng lệnh: dừng lỗ:
OIL uptrend quá mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.