ShaneHua

USOIL: June 2, 2023

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Kịch bản phân tích sóng elliott cho USOIL (2/6)
• Timeframe thực hiện phân tích: 4H
• Chiến lược giao dịch: Mua
• Kỳ vọng chế độ sóng elliott chính(Elliott mode): Sóng động lực (Motive wave)
• Kỳ vọng phân loại của sóng động lực: Impulse
• Vị trí (Position): Sóng (iii)- cấp độ Minuette, màu xanh lá
• -> Kịch bản tăng giá bị loại bỏ(mất hiệu lực) khi: thị trường giảm giá vượt qua điểm vô hiệu (Invalidation point).


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.