Antony_sg

USOIL TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Nỗ lực tăng giá chưa đủ lực để đẩy giá lên cao hơn nữa, tạm thời giá sẽ điều chỉnh về vùng mua tiềm năng để đủ lực cầu.
Mô hình kỹ thuật cho thấy giá kiểm tra vùng giá 62.5 nhưng không đủ mạnh để bứt qua, phân tích mô hình sóng cho thấy giá sẽ điều chỉnh nhẹ.
Khuyến nghị nên chờ mua khu vực giá 60 - 61.5
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.