NgocHaiPearlie

USOIL - Phá trend hỗ trợ.

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá phá qua trendline hỗ trợ dài hạn, rất có thể là tín hiệu giảm trở lại.
FED gần như chắc chắn tăng LS tháng 6.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.