NgocHaiPearlie

USOIL - Xu hướng giảm.

Giá xuống
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Kỳ vọng Oil sẽ giảm lại.
Bình luận:
Giảm tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.