TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Hợp lưu giữa vùng Demand h4 và ema 34 nâng đỡ, cũng nằm ở vùng clear lệnh 2 chiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.