PhamTanPhat

WTI Xu hướng giảm đang quay trở lại

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá đang quay lại sóng impulsive wave với sóng 3 extended đang hình thành