TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Mọi giải thích vào lệnh đã được lý giải trong hình
=> Buy tỉ lệ RR = 1:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.