Le_Thanh_Tung

Sell USOIL

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Mọi lý do đều đã được giải thích như trong hình.
Sell tỉ lệ RR= 1:2,5