Le_Thanh_Tung

Sell USOIL

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Mọi lý do đều đã được giải thích như trong hình.
Sell tỉ lệ RR= 1:2,5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.