Dr_Thanh

Long dầu

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Lý do: break trend giảm sau vài phiên tích lũy
SL TP như chart

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.