NguyenThang33

Anh Dầu - LONG

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng chính được xác định trong khung thời gian tháng là Giảm
Xu hướng thứ cấp trong khung thời gian tuần cũng là Giảm
Xu hướng trung hạn theo khung thời gian ngày là Tăng
Xu hướng ngắn hạn theo khung thời gian H4 là Tăng
Theo phân tích xu hướng trên, chúng ta có thể sẽ bắt đầu giao dịch theo xu hướng tăng của dầu trong thời gian ngắn hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.