NguyenThang33

Dầu -- Short

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khi giá sắp chạm đến mốc kháng cự thì khả năng sẽ quay đầu đi xuống..
Tín hiệu: Short
Điểm vào: 59.17
Tp: 55.17
Sl: 60.26

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.