xuanhaimmoer

USOIL - Mô hình 2 đỉnh 2 đáy và vùng cung cầu

FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Đợi cho USOIL rơi lại về vùng đáy và long entry từ đây

Good luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.