FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
giá hiện tại break trend tăng phá xuống kl tăng h4. giá sẽ tesst về kl đỉnh củ nó phá qua trước đó. mới tiếp tục xh tăng dài
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.