EricGoldHunter

Done sell dầu 800 pip giờ gom hàng lại

Giá lên
FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
Done dầu lấp gap 800 pip rồi thì chừ đánh trả lại vị thế nến tháng đóng trên 2 ngưỡng này 76.9 và 79.2
- Mục tiêu rứa trước đã, còn cái 92 cứ từ từ r gồng sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.