FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu hôm qua trung đoạn 74.5 ai đi lệnh thì lụm đủ , hôm nay tiếp tục mn nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.