FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu tiếp tục sw quanh 80-87 , xu hướng giảm vẫn còn nên mn đánh cẩn thận , volume nhỏ và nhớ cài sl

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.