FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu sẽ tiếp tục sw quanh 81-86, xu hướng giảm vẫn còn nên mn cứ cân nhắc sell , dầu dao động mạnh nên đánh volume nhỏ và nhớ cài sl để quản trị vốn nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.