FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu vẫn đang trên trend giảm nhưng điểm này buy ăn nhịp hồi rồi sell xuống là ok
- buy quanh 88.7-89.1 , tp 90-91-92 , sl 87.7
- sell quanh 92.3-92.6, tp 91-90-89-86, sl 93.6
- dầu dao động mạnh nên đánh volume vừa - nhỏ cân đối vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.